Сума за самоучастие: сума, която Шофьора трябва да плати на Застрахователя, в случай на  застрахователно събитие, целяща да покрие разликата между застрахователното обезщетение и остатъка дължим до пълно обезщетяване на Собственика на Превозното средство. Сума за самоучастие е платима за всяко събитие и за всяко Подсигурено Превозно средство обект на автосподеляне. 


Приложимото самоучастие за различните държави:


Белгия


В случай на ПТП или кражба, при частична или пълна вина на Шофьора, самоучастието от 750 EUR се покрива от Шофьора, освен ако не е указано друго в Специалните условия на застраховка. Сумата на самоучастието се удържа от депозита и се заплаща на Застрахователя от Шофьора, като може да достигне 750 EUR. 


България


В случай на ПТП или кражба, при частична или пълна вина на Шофьора, самоучастието от 300 BGN (+/- 150 EUR) се покрива от Шофьора, освен ако не е указано друго в Специалните условия на застраховка. Сумата на самоучастието се удържа от депозита и се заплаща на Застрахователя от Шофьора, като може да достигне 300 BGN (+/- 150 EUR).


Португалия


В случай на ПТП или кражба, при частична или пълна вина на Шофьора или на друго лице с разрешение да шофира Превозното средство, Шофьора има задължението да плати самоучастието в случай, че щетите не са причинени от трети страни. Сумата на самоучастието се удържа от депозита и се заплаща на Застрахователя от Шофьора, като покрива разликата между застрахователното обезщетение и остатъка дължим до пълно обезщетяване на Собственика на Превозното средство от Tranquilidade.


1. Основно самоучастие: сумата и зависи от мощността на автомобила

  • за автомобили с мощност до 75 Kw (около 100 к.с.), самоучастието е 500 EUR
  • за автомобили с мощност от 75 Kw (около 100 к.с.) до 112 Kw (около 150 к.с.) самоучастието е 750 EUR
  • за автомобили с мощност над 112 Kw (около 150 к.с.), самоучастието е 1250 EUR
  • за автокаравани, самоучастието е 1250 EUR

2. Редуциране на самоучастието: като алтернатива на основното самоучастие, Шофьора има възможност да намали самоучастието до 250 EUR, като заплати допълнителна сума (на дневна база)

  • за автомобили с мощност до 75 Kw (около 100 к.с.), допълнителна такса резервация от 2 EUR
  • за автомобили с мощност от 75 Kw (около 100 к.с.) до 112 Kw (около 150 к.с.) допълнителна такса резервация от 3 EUR
  • за автомобили с мощност над 112 Kw (около 150 к.с.), допълнителна такса резервация от 4 EUR


Пример 1: Шофьор декларира щета (без подписан двустранен протокол за ПТП (част от Договора за автосподеляне) или протокол за ПТП от компетентните органи (Пътна полиция) по автомобил, обект на автосподеляне през CarAmigo, като щетите възлизат по оценка на Застрахователя на 500 лева. От сумата по депозита възлизащ на 300 лева ще бъде заплатена част от щетата на собственика, а останалите 200 лева ще бъдат възстановени от Застрахователя.


Пример 2: Шофьор декларира щета (с подписан двустранен протокол за ПТП (част от Договора за автосподеляне) или протокол за ПТП от компетентните органи (Пътна полиция) по автомобил, обект на автосподеляне през CarAmigo, като щетите възлизат по оценка на Застрахователя на 500 лева. От сумата по депозита възлизащ на 300 лева ще бъде възстановена на Шофьора, а пълната сума на щетите от 500 лева ще бъде възстановена на Собственика от Застрахователя.


site.png