Всяко лице, било то физическо или юридическо получаващо доходи посредством платформата CarAmigo е задължено да декларира доходите си пред данъчните власти. 

  • БЕЛГИЯ

Сделката между Sharonomy SA и данъчните власти в Белгия задължава собствениците на автомобили споделящи ги през CarAmigo, да декларират проходите получени от автосподелянето в секцията за приходи от наем на движимо имущество и да ги обложат с 27%. 

  • БЪЛГАРИЯ

Физически лица (по ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА)


Редът и начинът на облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество зависят от това дали получателят на дохода е местно или чуждестранно физическо лице.

По правило, данъкът върху дохода от наем (какъвто се счита дохода от споделянето на автомобила) се начислява и внася от местното физическото лице - наемодател, което получава дохода, а не от лицето - наемател, което го изплаща.

  • Определяне на състава и обхвата на доходите от наем 

На основание чл. 31 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаемият доход от наеми, или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, се определя като придобитият доход се намали с 10 на сто нормативно признати разходи.

  • Годишно деклариране и облагане на доходите от наем, получени от местно физическо лице 

Годишната данъчна основа на местни физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество се определя, като облагаемият доход по чл. 31, придобит през данъчната година, се намали с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).


Облагаемият доход на местното физическо лице от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество не се намалява със задължителните осигурителни вноски по Кодекса за социалното осигуряване, защото доходите от наем не са от трудови правоотношения. Лицата, които не са осигурени на друго основание обаче, са задължени да внасят здравни осигуровки по Закона за здравното осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 ЗЗО. Именно тези осигуровки се имат предвид при формирането на годишната данъчна основа.


Съгласно чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ придобитият през годината облагаем доход, включително и дохода от наем, подлежащ на облагане с данък, се декларира с годишна данъчна декларация по образец. Тя се подава в ТД на НАП по постоянния адрес на местното физическо лице до 30 април на следващата данъчна година.


Местното физическо лице, получило доходи от наем, е длъжно да ги декларира в Приложение № 4 на годишната данъчна декларация, която се подава в срок до 30 април на следващата данъчна година.


Доходите от споделяне на автомобила следва да бъдат вписани в Таблица 2 на Приложение 4, където се декларират доходите от наем на движимо имущество и вноски по договор за лизинг, в който не е предвидено прехвърляне на право на собственост на движимото имущество;


В таблицата на отделен ред се посочват данни - номер, име/наименование на наемателя, платец на дохода от наем, адрес и вид на недвижимото или движимо имущество, съответния код на дохода и размера на дохода под формата на наем.


Доходите от наем за отделните обекти - движимо и недвижимо имущество, посочени на отделните редове от таблиците, се сборуват и се определя сумата на дохода за отделната таблица. Така определената сума на дохода се намалява с 10 на сто разходи за дейността, а остатъкът представлява облагаем доход от съответната таблица.


Облагаемият доход от всяка таблица формира общия размер на облагаемия доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество на местното физическо лице, който се посочва на ред 1 в част II - “Формиране на годишната данъчна основа” на приложението. От него се приспадат задължителните осигурителни вноски и се определя годишната данъчна основа за доходите от наем от източник в България. Тя се посочва на ред 3 в част IV на годишната данъчна декларация.


Приложение № 4 на годишната данъчна декларация за доходите от наем се попълва от всяко местно физическо лице, което е получило такива доходи, независимо от техния размер и независимо от това дали лицето е получило или не други облагаеми доходи през данъчната година.


Важно: При попълване на Приложение № 4 на годишната данъчна декларация, трябва да се има предвид, че доходите от имущество - съпружеска имуществена общност, се разделят поравно между съпрузите, освен ако със съдебен акт не е предвидено друго. Всеки от съпрузите декларира своята част от дохода.


Източници: НАП / ТрудиПраво


  • ПОРТУГАЛИЯ

Собствениците на автомобили споделящи ги през CarAmigo, декларират проходите получени от автосподелянето в секцията за приходи от наем на движимо имущество, които се облагат 35% данъчна ставка.


site.png