Правилата за деклариране на доходите се отнасят за всички собственици, физически лица и юридически лица, без изключение.


Забележка: Сделката между Sharonomy SA и данъчните власти в Белгия, конкретно правилата и условията описани в статията Какви правила трябва да спазвате? се отнася само за собственици, физически лица и не касае лица, еднолични търговци или дружества извършващи търговска дейност със споделяните автомобили.


site.png