Задължителните данни необходими за създаването на профил са следните:

 • Пол
 • Име, презиме, фамилия за български граждани и всички имена за чужденици.
 • Постоянен адрес по лична карта: улица, номер, пощенски код,населено място
 • Мобилен телефонен номер, на който собствениците ще получават СМС със изкания за резервации, а наемателите ще бъдат алармирани изтичане срока на споделянето
 • Ако е приложимо: фиксиран телефонен номер
 • Постоянен имейл адрес
 • Дата на раждане
 • Единен граждански номер, лична карта или паспорт или свидетелство за постоянно пребиваване
 • Парола, която да гарантира сигурността на данните на профила, която в никакъв случай не трябва да се споделя публично.
 • Една (или) повече профилни снимки, която позволява безпроблемно идентифициране на Члена. 
 • Скенирано копие или снимка на документите упоменати по-горе (лична карта или паспорт).


Забележка: данните за контакт на даден потребител се предоставят на другата страна, само след сключване на договор за споделяне (респективно след плащане). До този момент страните виждат само името


register.png